Privacy & Cookie verklaring

Privacy verklaring Valk Voor Thuis B.V. - WEBSHOP VALKWIJN.NL

VALKWIJN.NL is onderdeel van Valk voor Thuis B.V.  (hierna: “VVT”) en verwerkt dagelijks persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van diensten die VVT aanbiedt, of producten van VVT afneemt, verwerkt VVT (mogelijk) ook persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Daarnaast treft u ook overige relevante informatie in het kader van uw persoonsgegevens aan. 

 

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

1. Toepasselijkheid Privacyverklaring 

De Privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten en handelingen van VVT die verband houden met de producten die zij verkoopt. 

 

2. Aanvaarding verwerking van persoonsgegevens

Voorafgaand aan de aankoop van producten bij VVT, wordt u gevraagd of u op de hoogte bent en toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring).  

 

3. Aard, doel, grondslag, bewaartermijn van de verwerking van persoonsgegevens en het delen van persoonsgegevens met derde partijen

VVT verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden, op basis van verschillende grondslagen en gedurende een bepaalde termijn. Zij deelt deze persoonsgegevens – indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening – met derde partijen. Hieronder treft u een overzicht aan. 

Aard

Persoonsgegevens

Doel

Grondslag

Verstrekken en delen met derde partijen 

Bewaar-termijn

Nieuwsbrief en mailingen

 • Geslacht;
 • titel;
 • namen;
 • straat;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • plaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum; en
 • e-mailadres.

Indien u gebruik maakt van onze diensten en producten afneemt, kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Door middel van gepersonaliseerde e-mails houden wij u op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en serviceberichten. 

Toestemming

Bloomreach

Gedurende consent, totdat Betrokkene toestemming intrekt. 

Contactverzoeken, beoordelingen, klachten en commentaar

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailgegevens.

Indien u met ons contact op wenst te nemen – omdat u een vraag, klacht of andere mededeling hebt over onze producten, onze dienstverlening, onze website(s) of app(s) – zullen wij om uw contactgegevens vragen, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • toestemming.    

N.V.T.

1 jaar 

Sociale media 

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Profiel. 

VVT is op verschillende sociale media actief, zoals op Facebook en Instagram. VVT gebruikt sociale media plug-ins op haar website.  

Toestemming 

 • Meta;

N.V.T.

Valk Exclusief Membership

 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • tussenvoegsel;
 • postcode;
 • huisnummer;
 • straat;
 • woonplaats.

Het betreft een dienst van Valk Exclusief, waarbij de “Members” op de hoogte worden gehouden van (persoonlijke) acties en extra voordelen ontvangen. Om Member te worden, dient er een account te worden aangemaakt, waarbij Members wordt gevraagd of zij toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens voor de genoemde voordelen.

Uitvoering van overeenkomst;

toestemming

 • Bloomreach;
 • Meta:
 • Facebook
 • Instagram.
 • Google Ads;
 • Microsoft Advertising (Bing);
 • Google Cloud (Big Query);
 • Microsoft (Power Bl);
 • Apple/Google;
 • LinkedIn;
 • SMS (Spryng of Bloomreach);
 • Valk Exclusief Hotels
 • Valk voor Thuis;
 • ValkWijn;
 • ValkSlagerij;
 • Valk Versmarkt;
 • Tante Tokkie;
 • Valk Jobs;
 • Valk Energy.

Gedurende Valk Exclusief Memberschip, daarna geanonimiseerd

Producten

 • Voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • postcode;
 • huisnummer;
 • straat;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres; en
 • betaalgegevens

Kopen van producten

Uitvoering van overeenkomst;

toestemming.

 • Nxtlvl/Valk Digital;
 • Intersolve
 • BigCommerce
 • Sendcloud
 • OnPort
 • ECbase
 • Adyen

 

 

4. Verstrekken en delen van uw gegevens met derde partijen

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en producten, en om aan het verwachte niveau van service te kunnen voldoen, kan VVT uw persoonlijke informatie delen binnen VVT, met onze dienstverleners en andere derden. Wij dragen er zorg voor dat het delen van gegevens alleen plaatsvindt indien de derde de gegevens verwerkt op basis van onze instructies, verwerking noodzakelijk is, deze derde voldoende passende (beveiligings)maatregelen neemt en ons garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) ontvangers aan.

 • Valk Exclusief-vestigingen: bedrijven die behoren tot of gelieerd zijn aan VVT en die uw gegevens nodig hebben om de gekozen diensten en producten correct te kunnen verstrekken.
 • Dienstverleners: VVT is afhankelijk van derden als IT-dienstverleners, software-onderhoudspartijen. We kunnen ook dienstverleners gebruiken om nieuws te communiceren en promotie- en transactiemateriaal aan u te verschaffen namens VVT, waaronder gepersonaliseerde online reclame conform uw voorkeuren en wetgeving.
 • Overig: VVT kan persoonlijke informatie delen om:
  • geldende wet- en regelgeving na te leven;
  • te reageren op overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen;
  • geldige wettelijke procedures na te leven;
  • de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van VVT te borgen;
  • de voorwaarden van onze diensten af te dwingen;
  • te reageren op een noodgeval.

 

4.2 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

VVT kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden verwerkt, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te garanderen.

 

4.3 Ontvangst van persoonsgegevens (bronnen)

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en producten, en aan het verwachte niveau van gastvrijheid en service te kunnen voldoen, ontvangen wij soms gegevens van andere organisaties. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) bronnen aan: 

 

Valk Exclusief Membership: partijen die samen met VVT het Valk Exclusief Membership realiseren (en optimaliseren). Het gaat daarbij om de volgende partijen:

 

5. Cookies

VVT verwijst u hierbij naar de separate cookie-verklaring. 

 

6. Beveiliging en maatregelen

Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van klantgegevens. Gegevens van klanten worden versleuteld opgeslagen. Toegang tot gegevens door medewerkers van VVT geschiedt op basis van noodzakelijkheid, gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need-to-know principe). VVT toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT systemen. In geval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen, maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er, ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen, toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

 

7. Uw rechten

Als bezoeker (en klant) van onze website kunt u een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 

 • Recht op inzage

U hebt het recht om aan VVT te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij gegevens van u verwerken, hebt u het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

 

 • Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.

 

 • Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
  • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;
  • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

 

 •  Recht op beperking

Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we uw verzoek in behandeling hebben. U kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

 

 •  Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

 •  Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

 

8. Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres: info@valkvoorthuis.nl. Uw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat u zich identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. VVT zal u binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben. In dat geval zullen wij u meedelen waarom wij meer tijd nog hebben en hoelang het nog zal duren.

 

Houd er rekening mee dat VVT onder omstandigheden, of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving, geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

 

9. Contact en identificatie

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met VVT. Geef s.v.p. duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat, zodat VVT binnen de daarvoor geldende termijnen kan reageren. Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:

 

Valk voor Thuis B.V. 

T.a.v. de Privacy Coördinator
Winthontlaan 4 A
3526 KV Utrecht
E-mail: info@valkvoorthuis.nl

 

10. Wijziging van de Privacyverklaring

VVT kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de website worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacybeleid van VVT. VVT raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

           

Bijlage(n):

 1. Valk Exclusief-vestigingen
 2. Cookie-verklaring Valk voor Thuis B.V. 

 

 Versie mei 2024